General Data Protection Regulation, GDPR, är en EU-förordning som i sin svenska version heter Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från och med den 25 maj 2018.

TAG Sales AB kommer att följa Dataskyddsförordningen och har som ambition att värna om medlemmarnas integritet. Vi skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag. Vår princip är vidare att bemöta våra medlemmar så som de vill bli bemötta.

De personuppgifter vi hanterar om dig är de som du själv angett i formulär här på hemsidan. Dessa uppgifter är en förutsättning för att hantera er som kunder eller för att få tillgång till projekthanteringen och support. Uppgifterna kan till exempel vara namn, person-/organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress, postadress, och arbetsplats.

På hemsidan ger du samtycke för hanteringen på samtliga formulär och godkänner därmed vår lagring och hantering av dina personuppgifter. Syftet med uppgifterna är att ge en god kundservice, fakturering och tillgång till våra tjänster. Alla uppgifter hanteras säkert i vår databas på våra servrar.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas vidare till företag eller andra utomstående aktörer, annat än i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ansvarig för personuppgifterna är TAG Sales AB. Dataskyddsombud är Gustav Björk. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begära att vi begränsar behandlingen uppgifterna. Detta gör du lättast genom epost till info@tagsales.se. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade från vår databas. De uppgifter som är nödvändiga för vårt kundregister kan bara raderas efter att ni inte längre är kund hos oss. Vi avser att systematiskt gallra uppgifter ur kundregistret avseende företag eller personer som inte längre är kund hos oss.

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter omsorgsfullt, men om kapning, olyckshändelse eller andra omständigheter gör att dina personuppgifter riskerar spridas kommer vi uppfylla vår skyldighet att skyndsamt utreda och rapportera incidenten till Datainspektionen senast inom 72 timmar.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.