Allmänna villkor för kunder

För köp av tjänster – TAG Sales AB

1. När villkoren gäller

De allmänna villkoren i detta avtal gäller vid köp av TAG Sales AB samtliga tjänster om inget annat specifikt avtal finns mellan parter.

2. Priser och betalning

Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Betalning görs mot faktura med 30 dagar förfallotid. Har full betalning inte skett senast 30 dagar efter det att påminnelse tillsänts kunden äger vi rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden. Kunden skall snarast meddela oss om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 14 dagar efter fakturadatum) förlorar kunden rätt att göra invändning mot faktura. Om betalning ej görs inom avtalad tid så kommer först en påminnelseavgift, sedan en dröjsmålsränta att läggas på kommande faktura. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2,5 % per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Vid ny kundregistrering kan vi behöva ta en kreditupplysning.

Priset för löpande arbete baseras på TAG Sales grundpriser om inte parter ingått i specifikt serviceavtal. För att ansöka om serviceavtal fyll i offertbegäran här.

3. Äganderätt

Kunden har äganderätt till hemsidan, domännamn och allt material så som bilder och filer som finns på hemsida eller databas kopplat till domännamnet. På kundens överblickssida ser kunden samtliga domäner, kostnader, avtal och tjänster som tillhandahålls av oss. Där kan även begäran om flytt av domännamn göras.

4. TAG Sales AB ansvar

TAG Sales AB ansvarar inte för information eller material som används på kundens domännamn. Vi är inte heller ansvariga för indirekt skada som tex förlust av vinst, minskad försäljning eller produktion. Vi behandlar alla kunduppgifter enligt GDPR, läs separat text.

Vi ansvarar för leverans av beställd tjänst enligt kravspecifikation som tydligt skall framgå på offert, avtal eller prisförslag. Vi ansvarar för att meddela kunden om arbetet senareläggs av yttre omständigheter eller kräver mer tid än vad som avtalats i offert.

Vid ändringsbegäran med validering eller offertbegäran ansvarar vi för att presentera tidsåtgång och prisförslag till kunden som måste godkännas innan arbete startas.

Vid problem, radering av data eller försummelse av hemsida eller tjänst orsakat av kunden åtgärdar vi detta med omedelbar verkan för att återställa hemsida innan det påverkar kundens besökare. Detta åsidosätter andra arbeten, därav tillkommer kostnader för sådana arbeten om personen inte är en Certifierad användare (läs mer i punkt 7).

5. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att tillgodose oss med material och nödvändig information för att fullfölja vårt arbete. Kunden ansvarar för att tydligt precisera en kravspecifikation som beskriver arbetet som ska göras av oss. I kravspecifikationen ska följande framgå:

  • Önskad tjänst
  • Önskade funktioner och integrationer med andra program
  • Beskrivning av specifika metoder och benämningar i funktioner.

Kunden ansvarar för att bistå med projektansvarig kontakt till oss. Den eller de projektansvariga får ett konto på TAG Sales hemsida för projekthantering. Kunden ansvarar för att ändringsbegäran, supportärenden och projekthantering följs enligt metoderna som framgår på hemsidan. Kunden ansvarar för att material, information och personuppgifter hanteras korrekt enligt gällande lagar och förordningar (GDPR och Upphovsrättsskyddet). Kunden ansvarar för att samtliga personer som hanterar hemsidan efter genomfört arbete har tillräcklig kunskap om hemsideshantering. Kunden ansvarar för kostnader som tillkommer vid försummelse av arbete orsakat av personer som hanterar hemsidan.

5. Ändringar och fortsatt arbete

Ändringar i arbete ska anmälas till oss från kundens projektsida genom att fylla i formuläret ändringsbegäran eller lägga in uppgifter i projektets to-do-list. Uppgifter som läggs in direkt i to-do-list eller anmäls genom ändringsbegäran utan validering är bindande och faktureringsgrundande.

Med validering menas att kunden gör en ändringsbegäran som vi räknar ut tidsåtgång och pris som sedan måste godkännas av projektansvarig eller beslutsfattare hos kund innan arbetet startas.

6. Support

Vi tillhandahåller support för samtliga av våra kunder. Supportärenden skickas in via formuläret supportärenden på https://tagsales.se/support/. Arbete för support prissätts enligt våra grundpriser för löpande arbete eller enligt specifikt serviceavtal. Vi ansvarar för att svara på supportärenden inom 5 dagar, vår målsättning är att svara inom 24 timmar. Vid akuta fall finns vi tillgängliga på telefon via sms eller samtal, 0706030337.

7. Certifierade användare

Certifierade användare är personer hos kunden som genomgått utbildning och examination i kursen “Certifierade användare – Grundkurs i WordPress” som vi erbjuder på https://tagsales.se/utbildning/. Vi har infört Certifierade användare för att minska risken för försummelse av tjänst eller hemsida som orsakar merarbete för oss. Om något detta händer åtgärdar vi detta omedelbart och åsidosätter planerade arbeten för att återställa försummelsen så snabbt det går. Om personen som orsakat felet inte är certifierad användare tillkommer ett pristillägg på timtaxan för löpande arbete.

8. Tvist

Tvister mellan parter ska i första hand lösas genom samförstånd. I annat fall avgörs tvister i domstol.